1.  
  2.  
  3.  
  4.  


VPS


VPS A Lite
2 vcpu - 1 GB RAM - 50 GB SSD opslag € 9,20 per maand
VPS A
2 vcpu - 1 GB RAM - 150 GB SSD opslag € 13,50 per maand

VPS B Lite
2 vcpu - 2 GB RAM - 100 GB SSD opslag € 15,70 per maand
VPS B
2 vcpu - 2 GB RAM - 250 GB SSD opslag € 18,90 per maand

VPS C Lite
4 vcpu - 4 GB RAM - 250 GB SSD opslag € 26,50 per maand
VPS C
4 vcpu - 4 GB RAM - 500 GB SSD opslag € 31,90 per maand

VPS D Lite
8 vcpu - 8 GB RAM - 300 GB SSD opslag € 42,70 per maand
VPS D
8 vcpu - 8 GB RAM - 750 GB SSD opslag € 47,90 per maandOpties